Privaatsuspoliitika

Kasutajakonto registreerimisel või muul viisil Rezzemaks OÜ veebilehte kasutades peate kinnitama, et
olete käesolevat privaatsuspoliitikat lugenud ja sellest aru saanud.

Lugege seda privaatsuspoliitikat hoolikalt, kuna see kirjeldab, kuidas me teie isikuandmeid kogume,
kasutame, säilitame ja töötleme. Kui te selle privaatsuspoliitikaga ei nõustu, ärge kasutage Rezzemaks OÜ
veebilehte.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Rezzemaks OÜ , äriühing registrikoodiga 12938071, address
Instituudi tee 4, Harku vald, Harjumaa, 76902, kontakttelefon +372 56992626, meiliaadress:
info@rezzemaks.com.

1. MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME?

1.1. Kogume ja töötleme ainult teie piisavaid ja asjakohaseid isikuandmeid, mis on vajalikud nendel
eesmärkidel, milleks neid töödeldakse.

1.2. Isikuandmed, mida kogume ja töötleme:

Registreerimisandmed

Kohustuslikud registreerimisandmed: e-posti aadress.

Alternatiivsed andmed (andmed, mida edastate enda äranägemisel): nimi, perekonnanimi,
telefoninumber, sünniaeg, sugu, tarneaadress, makse üksikasjad (sealhulgas, kuid mitte ainult,
pangakonto number), pangakaardi number.

Selliste isikuandmete töötlemine toimub teie ja rezzemaks.ee vahel sõlmitud lepingu alusel rezzemaks.ee
veebilehe .

Ostuandmed

Kogume isikuandmeid, mille olete meile andnud, kui ostate kaupu rezzemaks.ee veebilehelt .

Kogume teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri, tarneaadressi, toote
kohaletoimetamise viisi, makseviisi, makse üksikasjad (sh, kuid mitte ainult, pangakonto numbri), tooteid
vastu võtvate kolmandate isikute põhiteabe, IP-aadressi.

Ostu-müügilepingu alusel.

Küpsised

Teie sirvimine ja käitumine rezzemaks.ee veebilehel.
Teie nõusoleku alusel.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

2.1. Kogume teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ega
töötle teie isikuandmeid viisil, mis pole nende eesmärkidega kokkusobiv.

2.2. Töötleme isikuandmeid selleks, et anda teile juurdepääs rezzemaks.ee veebilehele . Rezzemaks.ee
veebilehe kasutamise võimaldamiseks töötleme järgmisi isikuandmeid:
2.2.1 Registreerimisandmed

2.3. Müügi ja toetuse saamise taotluste töötlemiseks töötleme järgmisi isikuandmeid
2.3.1. Ostuandmed

2.4. Soovime muuta rezzemaks.ee veebilehe kasutamise võimalikult lihtsaks ja käepäraseks, seetõttu
teostame oma teenuste parandamiseks pidevalt oma tegevuse analüüsi, analüüsides ja hallates:
2.4.1. küpsiste andmeid;

2.5. Teie isikuandmete töötlemine teie taotluste ja küsimuste töötlemiseks
2.5.1. Kvaliteetse ja tervikliku teenuse osutamiseks kasutame teie isikuandmeid, mis on esitatud
ülaltoodud privaatsuspoliitika punktis 1.2, ka teie küsimuste ja taotluste käsitlemiseks.

2.6. Teile üldiste pakkumiste ja isikupärastatud pakkumiste tegemiseks töötleme järgmisi isikuandmeid:
2.6.1. turundusandmed;
2.6.2. isikupärastatud turundusandmed.

Ülalnimetatud isikuandmeid töödeldakse ainult teie nõusoleku alusel.

3. KAS SAAN OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEST KEELDUDA NING REZZEMAKS.EE VEEBILEHTE
KASUTADA?

3.1. Teil on igal ajal õigus teie nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid esitada.
Ent ilma kohustuslike andmeteta pole võimalik ostu lõpule viia, kuna müüja ei saaks teie tellimust täita.

4. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?

4.1. Võime teatud kogutud või saadud teavet kolmandate osapooltega jagada, et pakkuda teile tooteid ja
teenuseid, mida olete soovinud. Teie isikuandmete edastamine on teie tellimuse nõuetekohaseks
täitmiseks kohustuslik.

4.2. Jagame teie isikuandmeid oma müüjatega. Teie isikuandmeid edastatakse sellises ulatuses, mis on
vajalik teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks. Müüja teostatavat isikuandmete töötlemist reguleerib
müüja kehtestatud kord. Enne kauba ostmist ja müüjaga ostu-müügilepingu sõlmimist peaksite hoolikalt
lugema läbi müüja isikuandmete töötlemise põhimõtted.

4.3. Jagame teie isikuandmeid teenusepakkujatega. Teie isikuandmed edastatakse ka teistele teenusepakkujatele, näiteks kullerettevõtetele, kes pakuvad müüjale või rezzemaks.ee-le teenuseid.

4.4.Teie isikuandmeid võidakse edastada teistele osapooltele vastusena õigustoimingutele
4.4.1. Riigiasutused Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

4.5.Võime avaldada teie teabe teistele osapooltele ka siis, kui meil on heas usus veendumus, et see on
vajalik valitsuse seaduslikele taotlustele või õigustoimingutele vastamiseks (näiteks kohtumäärus,
läbiotsimismäärus või kohtukutse).

4.6. Palun võtke teadmiseks, et teie isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa
Majanduspiirkonda. Teie isikuandmed edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kui on
täidetud järgmised tingimused:
4.6.1. andmeid edastatakse ainult meie usaldusväärsetele partneritele, kes on seotud teile
rezzemaks.ee teenuste pakkumisega;
4.6.2. selliste partneritega on sõlmitud andmetöötluslepingud, et tagada teie isikuandmete turvalisus
vastavalt seadusele;
4.6.3. Euroopa Liidu komisjon on teinud otsuse meie partneri asukohariigi sobivuse osas, tagatakse
asjakohane turvalisuse tase;
4.6.4. partnerid tagavad isikuandmete turvalisuse taseme vastavalt EL-USA kokkuleppele, nn
privaatsuskilbile.

5. KUI KAUA ISIKUANDMEID SÄILITATAKSE?

5.1.Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja nende eesmärkide saavutamiseks, milleks
isikuandmeid töödeldakse, kuid mitte vähem kui seda meilt nõuab meie tegevusi reguleeriv
seadusandlus. Teie nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse kuni selle nõusoleku
tagasivõtmise kuupäevani.

6. KÜPSISED. MIS NEED ON?

6.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis saadetakse teie seadmele, kui külastate vastavat veebilehte.
Küpsised aitavad meil teie seadet ära tunda ja aitavad meil parandada meie veebilehe funktsionaalsust ja
hõlbustada selle kasutamist.